Zákoník práce vs. pracovní oblečení a ochranné pomůcky v ČR


Zaměstnavatelé i zaměstnanci by měli znát svá práva a povinnosti, pokud jde o pracovní oblečení a ochranné pomůcky. Tyto prostředky mají zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ale také slušný vzhled a komfort zaměstnanců. Jaké jsou tedy základní pravidla pro poskytování a používání pracovního oblečení a ochranných pomůcek? A jaké zákony je upravují? V tomto článku se podíváme na to, jaký je vztah mezi zákoníkem práce a pracovním oblečením a ochrannými pomůckami v ČR.

Jaké jsou povinnosti ze strany zaměstnavatele?

Podle zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, pokud není možné odstranit nebo dostatečně omezit rizika prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou například helmy, brýle, rukavice, chrániče sluchu, respirátory, reflexní vesty atd. Tyto prostředky musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem (např. nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při používání osobních ochranných pracovních prostředků).

Do osobních ochranných pracovních prostředků patří také pracovní oděv a obuv, pokud plní ochrannou funkci nebo pokud podléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění. Pracovní oděv a obuv by měly být vhodné pro druh práce, roční období, mikroklimatické podmínky a hygienické požadavky. Pracovní oděv by měl také odpovídat firemní identitě a image zaměstnavatele.

Zaměstnavatel je dále povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami též ochranné nápoje (nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o hygienických požadavcích na pracoviště).

Zaměstnavatel je také povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání. Pokud se osobní ochranné pracovní prostředky opotřebují nebo poškodí, musí je zaměstnavatel vyměnit za nové.

Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.

Jaké jsou povinnosti ze strany zaměstnance?

Zaměstnanec je povinen používat osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a obuv v souladu s pokyny zaměstnavatele a výrobců těchto prostředků. Zaměstnanec je také povinen pečovat o osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a obuv, uchovávat je v čistotě a nepoškozovat je. Pokud se osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv nebo obuv opotřebují nebo poškodí, musí o tom zaměstnanec informovat zaměstnavatele.

Zaměstnanec je dále povinen dodržovat hygienická pravidla při práci a využívat mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytované zaměstnavatelem.

Zaměstnanec nesmí používat osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a obuv mimo pracoviště nebo pro jiný účel, než pro který byly určeny.

Co hrozí zaměstnancům a zaměstnavateli při nedodržení zákona?

Pokud zaměstnavatel neplní své povinnosti týkající se poskytování a udržování osobních ochranných pracovních prostředků, pracovního oblečení a obuvi, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů, může být pokutován inspekcí práce až do výše 2 milionů korun (zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce).

Pokud zaměstnanec neplní své povinnosti týkající se používání a péče o osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a obuv, může být pokutován inspekcí práce až do výše 50 tisíc korun. Zaměstnanec může být také odpovědný za škodu způsobenou zaměstnavateli nedodržením těchto povinností.