Pracovní obuv: kdy a jak ji má zaměstnavatel hradit?

Pracovní obuv je důležitou součástí osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), která chrání zaměstnance před riziky na pracovišti. Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům pracovní obuv v souladu s platnými předpisy a normami. Jak často má zaměstnanec nárok na novou pracovní obuv a jak ji má zaměstnavatel hradit?

"Zaměstnanec má nárok na bezplatné poskytnutí OOPP, pokud je to nutné pro výkon jeho práce."

Podle zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (zákon č. 309/2006 Sb.) má zaměstnanec nárok na bezplatné poskytnutí OOPP, pokud je to nutné pro výkon jeho práce. Pracovní obuv patří mezi OOPP, pokud je určena k ochraně nohou před mechanickými, tepelnými, chemickými nebo biologickými vlivy. Pracovní obuv musí splňovat požadavky normy ČSN EN ISO 20345 nebo ČSN EN ISO 20347.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci pracovní obuv v dostatečném množství a kvalitě, aby byla zajištěna účinná ochrana nohou. Zaměstnavatel také musí zajistit pravidelnou kontrolu a údržbu pracovní obuvi a její výměnu v případě opotřebení nebo poškození. Zaměstnanec je povinen používat pracovní obuv podle pokynů zaměstnavatele a dbát na její čistotu a hygienu.

"Zaměstnanec má nárok na novou pracovní obuv, pokud je stará opotřebovaná nebo poškozená natolik, že již neplní svou ochrannou funkci." 

Zákon neupravuje konkrétní lhůtu, po které má zaměstnanec nárok na novou pracovní obuv. Tuto lhůtu může stanovit kolektivní smlouva, pracovní řád nebo interní směrnice zaměstnavatele. Obecně platí, že zaměstnanec má nárok na novou pracovní obuv, pokud je stará opotřebovaná nebo poškozená natolik, že již neplní svou ochrannou funkci. To závisí na intenzitě a podmínkách práce, frekvenci používání a kvalitě obuvi.

Zaměstnavatel může hradit pracovní obuv buď formou naturálního plnění, tedy poskytnutím konkrétního typu a velikosti obuvi, nebo formou peněžitého plnění, tedy poskytnutím finančního příspěvku na nákup obuvi. V případě peněžitého plnění musí být stanoveny podmínky pro výběr a prokázání nákupu obuvi. Zaměstnanec musí dodržet požadavky na typ, kvalitu a normu obuvi a předložit doklad o nákupu.


Přečtěte si další naše články: